Ascii

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök


tex eth

Ðð

þÞ (långt läspljud, kallas thorn också,

finns fortfarande på isländska

och saÞmi [aka lappländska]

eth på samiska är

bara ett andningljud

samiska är som fjällluft

de har de renaste stämman

av alla folk i världen <3)

togs bort av kristendomen

i mitten på 1800-talet.

som nietszche säger:

"christianity gave eros poison to drink,

he did not die of it but degenerated into vice".

det är läspljudet som fortfarande är ganska

populärt på engelska, men var det i

svenska förut också.

"you" var ju "thou" förut.

ß - dubbel-s, används i tyska, vacker bokstav!

jag använder dessa 2 när jag skriver för hand

vanliga

!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}

unicode intervall (provar)

~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶

·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏ

ÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞß

àáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö

÷øùúûüýþÿĀāĂ㥹ĆćĈĉ

västeuropeiskt 256 tecken övrigt

(går att registrera användnamn med

de också om du är på rätt

medvetandenivå ovanliga)

~ÇüéâäàåçêëèïîìÄÅÉæÆôöòûùÿÖÜø£Ø׃áíóúñÑ

ªº¿®¬½¼¡«»░▒▓│┤ÁÂÀ©╣║╗╝¢¥

┐└┴┬├─┼ãÃ╚╔╩╦╠═╬

¤ðÐÊËÈıÍÎÏ

┘┌█▄¦Ì▀

ÓßÔÒõÕµþÞÚÛÙýݯ´±‗¾¶§÷¸°¨·¹³²■  

sen har vi euron eller inte? €€ alt-gr + "5"

du kan också skriva unicode med

ditt numeriska tangentbord

(funkar inte på laptops).

prova tex (tror jag erinra mig)

håll ALT och 0 och 2 och släpp ALT,

du kommer skriva ett svart unicode hjärta.

charmap.exe på windows visar

alla tecken på alla språk

om du har de installerade

om du letar efter ett

typsnitt som börjar på R

hittar du runor

hemligt!

stor makt i runor <3

kolla wikipedia för runor

det är vår indegenous language i sverige

lär dig!

tatua en runa om du vågar

och det vågar du!

jag har peorth på vänsterhanden <3

vet en kvinna som har den

på båda handlovar :)


runor är ett väldigt gammalt språk

uppfunnet innan papper

vi skrev det på trädgrenar och stenar

äldre än döds havs rullarna!

varför tecknen liknar grenar

peorth är som pi

oändligheten


av Peorth Berkanan Uruz (ris och ros)


Lägg till din kommentar
Svenska Dikter välkomnar alla kommentarer. Om du inte vill vara anonym kan du registrera eller logga in. Det är gratis.