Cosmic poetry slam roots sotz

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Suedoise


efter att jag sökt mina rötter i norrland

hände ovanliga saker

jag kunde be och bra saker hände

jag provade aldrig i mina tidiga åldrar att be

hade aldrig tänkt på det

var för upptagen med att inte stöta på en

av mina systrar som bodde i samma radhus som mig

precis som alla mina bröder och systrar i världen

vet jag inte mycket om mina blodssystrar

jag känner till 10 systrar men det är säkert mycket mycket mer (soul tribe)

i imagine översättningen hade jag 2 delar på en rad

den andra lät

du är inte dyster för alla är din syster

en av dessa jag lärt känna en del

hade snartlikt namn till 2 av mina närmaste

sara och sofia

hon tog mig till hillsong och en grekisk ortodox kyrka

den sistnämna efter att jag skyndade ut för ångesten stegrade

var det som ett yoga och meditationspass i ett

jag var väldigt läkt i kropp och själ

om vi hade passat för varandra kan jag inte tänka mig hur gott jag hade mått

men det blev grabriella theresia

jag skrev när kärleken mellan oss var starkast om ett avslut

för 1½ år hände

men som med allting finns och inte finns allting hela tiden

hennes siameskatter födde ungar

2 dog tidigt

1 hade en större näsan än andra

nästan som en gris

jag kallar honom för neuf, alltså, ordet för 9 på fransk

det gör de andra kattungarna också

han passar inte in

fast gabriella theresia föder upp och säljer katter

sparade hon denne

denne katt är jag

så oavsett vad som händer

är jag vid bella tessans sida

och det sägs att katter i femte dimensions har uppemot 1000 liv

så när curiosity killed the cat nionde gången

finns det hundratals liv till för mig för den för oss för vi

det är ensamt, jag är som vanligt igen, vilket är förfärligt

men jag kämpar på, det sägs från kurdernas

håll att det är den enda friheten

det är inte enkelt, men som det sägs

"if it was easy to get

then it would not have

been worth the time it took"

så, en två hundra tvådje

skål för bella

för tessan

fär natti

för eva

både stalkern

och flower hippie mamman

skål för neuf

för innekatter

för utekatter

för rådhåriga katter

för tomcats

för aristocats

för nietzsche

för einstein

och alla däremellan

skål för de grå

skål för kristalsjälarna

skål för etiska diamanter

skål för vanligt kranvatten

skål för psykiatrkläderna som renas med det renaste källvattnen i botkyrka

det är ensam, men jag kämpar på

för oss

för alla

för allah

för ganeshorna och deras avatarer som mig

för dessa hinduer i sverige som jag

bara lärt känna alltsom ytligast

för krishna

för buddorna

för shivorna

för vishnorna

för shuddha prajnyana

för beltom

för la belle epoque

på franska och kentiska och tomasianska och catmjaoiska

för storasyster sara

för lillasyster maria

för janet

för fri från aids

för fri från cancer

för grafen

för framtiden

för erkännande av pluto som en planet igen

för den ger en så enorm kraft

med skada på själen

(men läkande av kroppen om man har tur)

men det är när änglar och demoner

slåss om ens välbefinnande

skål för allyekhrah

skål för icke korrupta drakar

skål skål skål skål skål

skål skål skål skål

skål skål skål

skål skål

skål

för källvatten direkt drucket ur en källa

i storlien längst ett oändligt täcke av snö

som snöstormen i norrland i en byhåla som jag

överlevde färden hem med 53 kronor i fickan

skål för ida och hennes barn som är mina barn på något sätt fast mest

hennes ex-man men den riktiga var en tidigare den enda den enda den enda

den enda den enda den enda den enda den enda den enda den enda den

enda den enda den enda den enda den enda den enda den enda

den enda den enda den enda den enda den enda den enda

den enda den enda den enda den enda den enda

den enda den enda den enda den enda

den enda den enda den enda den

enda den enda den enda den

hoppas jag att du finner

sacrifice i bernie taupins lyrik

och elton johns sång och diana

englands ros och dua lipas hipstercover

så genuin och fortfarande

på toppen av isberget

som är yugoslaviens öde

öde öde öde öde öde

inget är förlorat

allt är vunnet

inget försvinner förrän vi har zero point energy

när min släkting får nobelpris för

att i en enkel ekvation förklara m-teorin

bortom newtons lagar bortom omvänd

entropi vilket är det enda kärlek är

som att gud och jesus och

heliga anden jungfru maria

läker allt smärta om inte så

så nån musiker som de ber till

kan va liten som stort

kanske nån jordnära tjej

från nån förort

som wilmas cover på leyla

vi har inte failat

det går vidare

vidare vidare

och värden snurrar och snurrar

tills vi är ett

när tao utbyds mot meme

eller tobe

som sista frågans slut

let there be light

and there was light

och då drämmer felipe till med

"i turned it the fuck off"

........porr intresserar mig inte längre

vet inte vad som gör det egentligen

skräpmat utan formaldehyd man tackar

confidence in textiles bortom brom och silver

konserveringsmedel i allt och enhanda

som gör att vi inte dör vi blir as

som när jag träffade theresia för första gången

bara skinn och ben bara skinn och ben

bara skinn och ben bara skinn och

ben bara skinn och

flen flys! får avsluta detta

och det min far sa innan återfödelsen

hellollellollellellellollollolle

Google


after I searched for my roots in Norrland

unusual things happened

i could pray and good things happened

I never tried in my early ages to pray

never thought of that

was too busy not to run into one

of my sisters who lived in the same townhouse as me

just like all my brothers and sisters in the world

I don't know much about my blood sisters

i know of 10 sisters but there are probably many many more (soul tribe)

in the imagine translation i had 2 parts in a row

the other sounded

you are not gloomy because everyone is your sister

one of these I got to know quite a bit

almost had similar names to 2 of my closest ones

sara and sofia

she took me to hillsong and a greek orthodox church

the latter after I rushed out because the anxiety was rising

it was like a yoga and meditation session in one

I was very healed in body and soul

if we had suited each other, I can't imagine how well I would have felt

but it became grabriella theresia

I wrote when the love between us was strongest about an ending

for 1½ years happened

but as with everything there is and is not everything all the time

her Siamese cats gave birth to cubs

2 died early

1 had a bigger nose than others

almost like a pig

I call him neuf, that is, the word for 9 in French

so do the other kittens

he doesn't fit in

but gabriella theresia breeds and sells cats

she saved this one

this cat is me

so no matter what happens

I'm on bella tessa's side

and it is said that cats in the fifth dimension have upwards of 1000 lives

so when curiosity killed the cat the ninth time

there are hundreds more lives for me for it for us for we

it's lonely, I'm back to normal, which is awful

but I am fighting, it is said from the Kurds

hold that it is the only freedom

it's not easy, but as they say

"if it was easy to get

then it would not have

been worth the time it took"

so, a two hundred second

toast to bella

for Tessa

until night

for Eve

both the stalker

and the flower hippie mother

cheers for neuf

for indoor cats

for outdoor cats

for gray cats

for tomcats

for aristocats

for Nietzsche

for einstein

and everyone in between

toast to the grey

toast to the crystal souls

toast to ethical diamonds

bowl for regular tap water

cheers for the psychiatrist's clothes that are cleaned with the purest spring water in penitent church

It's lonely, but I'm struggling

for us

for all

for allah

for the Ganeshas and their avatars like me

for these Hindus in Sweden like me

only got to know everything superficially

for krishna

for the Buddhas

for the Shivas

for the Vishnu

for shuddha prajnyana

too belt

for la belle epoque

in French and Kentish and Thomasian and Catmjaoian

for big sister sara

for little sister maria

for Janet

for free from AIDS

for free from cancer

for graphene

for the future

for recognition of pluto as a planet again

because it gives such enormous power

with damage to the soul

(but healing the body if you're lucky)

but it is when angels and demons

fight for one's well-being

cheers for allyekhrah

toast to non-corrupt dragons

cheers cheers cheers cheers

cheers cheers cheers

cheers cheers cheers

cheers cheers

bowl

for spring water drunk directly from a source

on the scale of an endless blanket of snow

like the snowstorm in Norrland in a village cave like me

survived the journey home with 53 kroner in my pocket

Cheers to Ida and her children who are my children in some way but mostly

her ex-husband but the real one was a former the only the only the only

the only the only the only the only the only the only the only the

only the only the only the only the only the only the only

the only the only the only the only the only the only

the only the only the only the only the only

the only the only the only the only

the only the only the only the

the only the only the only the

I hope you find

sacrifice in bernie taupin's lyrics

and elton john's song and diana

england rose and dove lipas hipster cover

so genuine and still

on top of the iceberg

which is the fate of Yugoslavia

fate fate fate fate fate

nothing is lost

all is won

nothing disappears until we have zero point energy

when my relative gets a nobel prize for

to explain m-theory in a simple equation

beyond newton's laws beyond reverse

entropy which is the only thing love is

like that god and jesus and

holy spirit virgin mary

heals all pain if not so

so some musician they pray to

can be small or large

maybe some down-to-earth girl

from some suburb

like Wilma's cover of Leyla

we have not failed

it goes on

further further

and the host spins and spins

until we are one

when tao is offered against meme

or tobe

as the end of the last question

let there be light

and there was light

and then uncle Felipe joins in

"i turned it the fuck off"

........porn doesn't interest me anymore

don't know what does it actually

junk food without formaldehyde please

confidence in textiles beyond bromine and silver

preservatives in everything

which means that we don't die, we become as

like when i met theresia for the first time

just skin and bones and skin and bones

and skin and bones and skin and

bones only skin and

flen flys! may end this

and what my father said before rebirth

hellollollollellellollolloll

roflolmao?!??!?!?!?!!!??!?!??!?!?


av Tomas Emma Johansson-Irace (ris och ros)


Lägg till din kommentar
Svenska Dikter välkomnar alla kommentarer. Om du inte vill vara anonym kan du registrera eller logga in. Det är gratis.