Deletat från Facebook

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

svenska

det var någon som startade en enkel fråga om New World Order i en odödlig teknik grupp på facebook, och jag svarade med ett längre inlägg. sen när det blivit en diskussion någon dag senare - försvann allting? dom är rädda, fan så rädda dom är! och inte fan ska bill gates ta över jorden, han förlorar landvinningar - igen och igen!

Den här, som är det bästa skrivna i tråden, beskrivningar av någon annan. Jag har inte namnet tyvärr. Men vi jobbar tillsammans för något större. Jag alla faller, njut! typ .. (sen kommer en text av din verkliga)

I en ny världsordning avser de i elitesamhället att förändra och bli av med alla kända jordiska system som finns och göra ett nytt sätt som skulle göra det möjligt för dem att kontrollera alla delar av jorden. Således är utlänningar involverade och det finns till och med diktatur, höga nivåer av psykologi samt hemliga sektioner. Stränga standarder som är partiska och också baserade på att säkra och skydda hemliga enheter, satanister, psykopater och socialister. Det handlar om en ny idé om hur order bör vara för att bevisa maktutmaning och underkastelse. Meningslös förstörelse som tillgodoser sadists avsikter. Ett bästa sätt att försöka fly från det som påminner felaktiga om deras misstag och som mardrömmar som hemsöker dem.

Ett upproriskt sätt att inte omvända sig. Det kan också beskrivas som ett bästa sätt att negativt utge sig för skaparen av härskaren över himmel och jord. Ny världsordning är ett verkligt uttryck för att se hur världslig styrning medvetet har misslyckats med att få lösningar på planeten jorden. Liksom hur felhanterade materiella saker var av korrupta onda fattiga sinnade politiska kritiker och tidigare kandidater var. Det skildrar också mycket mer om hur positivt ett mänskligt sinne och en potential kan vara istället för hur negativt det kan påverka alla befintliga organismer. Det är en blind strategi för att upprätthålla liv som kan släcka eller radera mänsklighetens historia eftersom det oundvikligen är en kränkning av mänskligt oberoende. man kan också hänvisa det till en punkt utan återkomst. Bara för att en gång natur och levande saker är alla abiotiska genom ett misslyckat inflytande smärre över människan. Med ny världsordning är huvudkonceptet att avsluta ett arv från mänskligheten.

.

ja, så vitt jag vet tror jag inte att vi kommer från afrika. snarare att vi har simulant / synkroniskt utvecklats i olika delar av världen. det handlar inte bara om människor. när vi tittar på myror ser vi kanske bara kaos. men de har sitt eget språk, de äger sin kultur, sitt eget allt. kanske är det bara för människor som de "låtsas" för "djuren". precis som SETI-programmet är "bara buller". Jag antar också att reptiloiderna har planerat att ta över planeten jorden i kanske miljoner år? eller kanske har de förstört 1000-talet på planeter i universum, och jorden är det enda stället kvar?

det sägs att gamla varelser, reptiloider och liknande bara kan överleva av, och detta är sjukavbrutna foster. regenererande vävnad och allt det som unga varelser har - behövs stort när du är en motbjudande ruttnande bit av en grön skithål.

Jag vill tro på att reptiloiderna är bra människor på något sätt? de måste göra något positivt för universum? annars är min teori att de vill att universum ska expandera oändligt, medan andra mer eftertryckliga raser vill att det ska återfödas - till ett svart hål, som, precis som slutet på kampklubben, får alla och allt tillbaka till noll. kan du befria ditt ego så långt - att du och allt om dig - upphör att existera?

annars är det gråtonerna, det sägs att deras empati är 2 promille. de äger det psykiatriska systemet. så om du någonsin har varit där, vet du vilken typ av helvete det är. år eller decennium lång tortyr, bara så att du bör lära dig din lektion .. vad det än var. en labyrint av känslor och skam och trauma.

engelska

there was someone who started a simple question about the New World Order in an immortal technique group on facebook, and I answered with a longer post. then when there was a discussion a few days later - did everything disappear? they're scared, damn how scared they are! and not the hell bill gates will take over the earth, he loses achievements - again and again!

This one, which is the best written in the thread, was written by someone else. I do not have the name unfortunately. But we work together for something bigger. Anyway, enjoy! type .. (then comes a text by yours truly)

In a new world order the ones in the Elite society intend to change and get rid of all the known earthly systems there is and make anew way that would make enable em to control every part of the earth. Thus at that aliens are involved and there's even dictatorship, high levels of psychology as well as secret sections. Strict standards that are biased and also based on securing and protecting secret entities, satanists, psychopaths and socialists.its about a new idea of ​​how orders should be to prove power defiance and submission. Senseless destruction that satisfies sadists intentions. A best way to try and escape from what reminds wrong doers their mistakes and like nightmares haunting them.

A rebellious way to not repent. It can also be described as a best way to negatively impersonate the creator of the ruler of heaven and earth. New world order is an actual epitome of seeing how worldly governance has deliberately failed to bring solutions on planet earth. As well as how mismanaged material things were by corrupt vicious poor minded political critics and former candidates were. It also portrays a whole lot more about how positively a human mind and potential can be instead of how negatively it can impact to all existing organisms.its a blind strategy to sustain life which could extinguish nor erase the history of human race as it is inevitably a violation of human independence.one can also refer it to a point of no return. Merely because once nature and living things are all abiotic through an unsuccessful influence petty over man. With new world order the main concept is to end a legacy of human race.

.

well, as far as i know, i do not believe that we originate from africa. rather, that we have simulanteously / synchronicitaly evolved in different parts of the world. also, it is not just about humans. when we look at ants, we maybe only see chaos. but they have their own language, they own culture, their own everything. maybe it is only to humans that they "pretend" to the "animals". just like the SETI program is "only noise". i also presume that the reptiloids have planned taking over planet earth for maybe millions of years? or maybe they have ruined 1000s upon 1000s of planets in the universe, and earth is the only place left?

it is said that old beings, reptiloids and the like, can only survive off of, and this is sick - aborted fetuses. regenerating tissue and all that, that young beings have - is majorly needed, when you're a disgusting rotting piece of a green shithole.

i want to, believe that, that the reptiloids are good people somehow? they must be doing something positive for the universe? otherwise, my theory is that they want the universe to expand infinitely, while other more emphatic races, want it to rebirth - into a black hole, which, like the end of the fight club, makes everyone and everything go back to zero. can you absolve your ego that far - that you and everything about you - ceases to exist?

otherwise it is the grays, it is said their empathy is 2 per mille. they own the psychiatric system. so if you have ever been there, you know what sort of hell it is. year or decade long torture, just so you should learn your lesson .. whatever it was. a labyrinth of emotions and shame and trauma.


av Emma Sotz (ris och ros)

Lägg till din kommentar
Svenska Dikter välkomnar alla kommentarer. Om du inte vill vara anonym kan du registrera eller logga in. Det är gratis.