N

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

N

Svenska

"Negro" var bara för länge sedan ett portugisiskt ord som betyder "svart". Columbus var från det här landet. Han dödade totalt 37 miljoner indianer och afrikaner. Ändå hyllas han som en hjälte, som en "upptäcktsresande", som en helgon, över hela världen. Genom att använda hans terminologi sprider du bara hans agenda sedan 400 år tillbaka.

Men i slutet av dagen är det inte bara WASPs sätt att leva; det är den ortodoxa, fundamentalistiska, tonåriga porrstjärnan, seriemord, massmord, kulturtillskott, skräpmat-binging, teleevangelisering, varmlöpande, korståg - kyrka.

Och glöm inte - Portugal ligger precis intill Marocko, till Afrika. Det är ditt folk. Du gjorde detta mot dig. Och du fortsätter att göra det - dagligen, varje minut, i nästan varje rap-låt som någonsin har satts på band, i (mestadels porr) ad-spamming pirat-bay MP3, eller den anarkistiska "gratis" öppen källkod OGG - skadad och missbrukas av det svenska flaggskeppet Spotify; den värsta uppblåsthet och ingenjörsröra, som någonsin har lagts i varje mans spyware-ridna, överdrivna, dåliga ursäkt för en 386sx, smartphone - aka hipster-mode uttalande - på jorden. Att du inte kan sluta lyssna på, som inte kan sluta indoktrinera ditt sinne, att tro att du har rätt att agera, precis som de värsta skum som planeten någonsin har känt.

Att använda slangversionen är ändå ännu värre. Oavsett vem du är. Det är som att försvara allt som nazisterna gjorde mot Yews. Det är som förnekande av förintelsen. Få det, Columbus är mycket värre än allt annat som Hitler någonsin uppnått. Det är afrikanskt förnekande. Det försvarar Vatikankyrkan, för att de vill ha mer naturresurser, mark och våldtäktsoffer - som de har och fortfarande gör för hela R.I.P. Gaddafian afrikanska staterna; och med sin acceleration 2001 till hela Mellanöstern - kristendommens hemland. Där målen motiverar medlen, till varje pris - för din mänsklighet, för din karma, för dina oändliga återfödelser, till ännu mer demoniska, primitiva, DSM-avlägsnade psykiska störningar "girighet", 1-dimensionella former.

Ingen kan ärligt säga N-ordet och ha en god natts sömn, och ingen som låtsas att de står vid eller förstår Jesu kamp kommer någonsin att gå med Adam och Eva i Saddams och Bush # 1/2 / 3: s O.I.L. hellhole - även känt i dagens tid som Irak, som platsen där fyra floder - och kulturer - möts och alltid har träffats, precis som i Hell's Kitchen NY, där att säga N-ordet betyder att du begår ett brott, som inte har någon påtryckning , utom evig fördömelse; om de försvarar alla kyrkans gjorda i över 1 årtusen; och fortsätt sprida det - omedvetet, medvetet - i musik, i konst, i poesi, online, till sina kompisar, till sin familj, till sitt folk - till alla de låtsas vara BLM: y "abhorr", även om de bara är samma, om inte - värre.

Men det enda sättet vi alla kan träffas på är den lab-skapade AIDS-förbannelsen, som förstörde blomkraftsrörelsen, vars enda syfte var fred, kärlek och förståelse. Men N-ordet är inte "kärlek", det är inte "broderskap", det är - jag har inga ord för dig. Du är en besvikelse. Du gör mig inte ens arg. Du är ingenting. Du är ett svart hål, som om det var något att ha "stolthet" över, som till och med förstör något som färdas med trehundra tusen kilometer per sekund. Men din oändliga dumhet färdas snabbare och är vanligare än någon konst som någonsin gjorts än Bashos engagemang för Japans själ än Metallicas And Justice For All än några drömmar som någonsin har uppnåtts än all teknik vi har hade sedan reptilerna uppfann månen, sedan -

Jag vet att du har slutat läsa och tänka kritiskt för länge sedan. Kalla bara denna avveckling "rasistisk" och avfärda den med det CIA-skapade ordet "konspirationsteori" och rapportera detta inlägg, för det strider mot allt som filantropen Bill Gates BSOD-rika Windows och indikerar en grön revolution som fick 300.000 bönder där att begå självmord - Google Phoenix-programvaran för krackning - den obegränsade Facebook-informationen på nästan alla på hela planeten - Fox meningslös allestädes närvarande idioti - den anti-anti-amerikanska mainstream-medievisionen som Tech är förutom nu, så det får ett "falska nyheter" -stämpel - och bli klar med det, och skräppost ett annat Meme som du aldrig har brytt dig om att titta på i mer än en sekund - för det är bra för tummen-fiske - som bara främjar din okända Dr Phil-sätt-till-ljus-och-mörk- ännu en gång satanistiska 100 miljoner dollar black eye club; och rör denna grupp med ännu mer fruktansvärt missstavade ex-profetiska texter som du aldrig kommer att inse vad de egentligen betyder, för dig, för ditt folk, för den kosmiska medvetenhet som representeras i Patti Smiths beatpoetry mästerverk Babelogue och därefter följande, endast bra användning av den colombianska propagandan som någonsin har framkallats i en liveinspelad, icke-autotuned, icke - punk-rock-är-död - imiterar - konsert, som vis-a-vis skolskytte-anklagade Marilyn Manson & Spooky Kids-bandets geeks headman-omslag innan han var en "chockrocker" som bara fick sin talang från den största electronica-artisten som någonsin funnits, som verkligen är den enda, som tillsammans med John Carmack kan stå för, och representerar "självkänsla".

Engelska

"Negro" was merely, a long time ago, a portugese word meaning "black". Columbus was from this country. He killed a total of 37 million native americans and africans. Still, he's hailed as a hero, as an "explorer", as a saint, all over the world. By using his terminology, you're just propagating his agenda, since 400 years back.

But, at the end of the day, it's not just the WASPs way of life; it's the orthodox, fundamentalist, teenage pornstar-digging, serial-killing, mass-murdering, culture appropriating, junkfood-binging, tele-evangelisting, warmongering, crusading - church.

And don't forget - Portugal is right next to Marocco, to Africa. It's your people. You did this to you. And you continue to do so - daily, every minute, in almost every rap-tune that's ever been put to tape, in the (mostly porn) ad-spamming pirate-bay MP3, or the anarchistic "free" open source OGG - corrupted and abused by the swedish flag-ship Spotify; the worst bloatware, and engineering mess, that's ever been put into every man's spyware-ridden, overprized, bad excuse for a 1992 era 386sx win 2.0 comp, smartphone - aka hipster-fashion statement - on earth. That you can't stop listening to, which can't stop indoctrinating your mind, into thinking you have the right, to act, just like the worst scums, the planet has ever known.

Still, to use the slang version, is even worse. No matter who you are. It's like defending all that the Nazis did to the Yews. It's like Holocaust denial. Get it, Columbus is much worse than anything and everything that Hitler ever achieved. It's African denial. It's defending the Vatican church, for wanting more natural resources, land, and rape victims - which they have, and still, do, to the whole of the R.I.P. Gaddafian United States of Africa; and, with its acceleration in 2001, to the whole Middle East - Christianity's homeland. Where the ends justify the means, at any cost - to your humanity, to your karma, to your endless rebirths, into even more demonic, primitive, DSM-removed mental disorder "greed", 1-dimensional forms.

No-one can honestly say the N-word and have a good night's sleep, and no-one who pretends they stand by or understand Jesus' struggle, will ever join Adam and Eve in Saddam's and Bush #1/2/3's O.I.L. hellhole - also known in modern day as Iraq, as the place where 4 rivers - and cultures - meet, and have always met, just like in Hell's Kitchen NY, where saying the N-word means you commit a crime, which has no pushishment, except eternal condemnation; if they defend all the church's done for over 1 millenia; and keep propagating it - unconsciously, consciously - in music, in art, in poetry, online, to their buddies, to their family, to their people - to everyone they pretend to BLM:y "abhorr", eventhough they're just the same, if not - worse.

But the only way we can all come together, is in the lab-created AIDS-curse, which destroyed the flower power movement, whos only purpose was peace, love and understanding. But the N-word isn't "love", it is not "brotherhood", it's - I have no words for you. You're a disappointment. You don't even make me angry. You're nothing. You're a black hole, as if that was something to be "proud" about, that even ruins something which travels at three-hundred-thousand kilometers per second. But your endless stupidity travels faster, and is more prevalent, than any art that's ever been made; than Basho's dedication to Japan's soul, than Metallica's And Justice For All, than any dreams that have ever been realized, than all the technology we've had since the reptiles invented the moon, since -

I know you've stopped reading, and thinking critically, a long time ago. Just call this disestablishmentiarism "racist" and dismiss it with the CIA-created word "conspiracy theory", and report this post, because it goes against all that the Philantropist Bill Gates BSOD-rich Windows and indic green revolution which made 300,000 farmers commit suicide - the Google phoenix cracking software - the limitless Facebook information on almost everyone on the entire planet - Fox senseless omnipresent idiocy - the anti-anti-american mainstream media vision which Tech is apart of now, so it gets a "fake news" stamp - and be done with it, and spam another Meme you've never bothered looking at for more than a second - because it's good for thumb-fishing - which only furthers your unknown Dr Phil-put-to-light-and-darkened-yet-again satanistic 100 million dollar black eye club; and clutter this group with even more horribly miss-spelled ex-prophetic lyrics which you'll never ever realize what they really mean, to you, to your people, to the cosmic conciousness represented in Patti Smith's beatpoetry masterpice Babelogue and the afterwards following song, which is the only good use of the Columbian propaganda that's ever been vocalized in a live recorded, non-autotuned, non--punk-rock-is-dead--imitating - concert, which the vis-a-vis school-shooting-accused Marilyn Manson & the Spooky Kids band's geek's headman's cover before he was a "shock rocker" that only got his talent from the greatest electronica-artist that's ever existed; who is, the only one, really, who can, together with John Carmack, stand for, and represent "white pride".


av Sofia Sotz (ris och ros)


Lägg till din kommentar
Svenska Dikter välkomnar alla kommentarer. Om du inte vill vara anonym kan du registrera eller logga in. Det är gratis.