Personerne

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Personerne som nämnas i Fredmans Sånger

Kolmodin, eller såsom adlad i Bacchi Ordens Capitel af de två förgylta Svinen, kallad von Källarcreutz, behöfver ej vidare beskrifvas på dess mull; minnet af hans Bachanaliska styrka och lekande omgänge äro i flere handlingar förvarande.

Holmström; fordom Actuarie med röd kappa i för detta Manufactur-Contoret, mera känd under namn af Ehrensugga, som dess Bachanaliska vapen efter Heraldikens reglor på det nogaste urvisar. Desse tvenne Commendeurer hafva långt för detta nedlagt sina trattar och kedjor i Templet.

Nystedt; fordom Liqeur-förvaltare på Källaren Enigheten, där altid vankades fluidum och käppslängar; teknade gemenligen hälften af namnet sjelf, och när Kyparen lade stedt i ändan, så var räkningen färdig.

Meissner; Caracteren och Näringsstället obekante, adopterade til Ölheim med Ö, en annan Meissner, som merendels satt och sof vid Hammarby på Tullgården. Desse tvenne Commendeurer hvila på Catharina Kyrkogård.

Stendecker; Konglig Svensk Pukslagare på Hessisk Stat; bekant af sina hvirflar 12 steg ifrån pukorna; afsomnad på Näringsstället Elephanten vid Danto.

Lundholm; Bränvinsbrännare och Commendeur. Öfver honom är Parentation i Templet hållen af Perukmakar-Gesällen, Ceremoni-mästaren, Ordens-Oratorn och Parentatorn samt constituerade Dansmästaren i Choret Janke Jensen.

Han söp tre qvart på sex, och klockan sex han dog.

Appelstubbe; för detta Tullnär i Österbotten, som vid gästabud, dit han ej blef buden, och då stekens ankomst på bordet med Valdthornen förkunnades, raglade drifteliga in, och under föregifvande at Kalfven ej var förtullad, sjelf slukade anrättningen.

Österman, Stolmakare; en vandrande Riddare, i anseende därtil at Stolen hängde vid taklisten.

Halling, Sockerbagare; flyttade en vacker dag sin skylt midt öfver gatan, med denna sinnrika inscription: Här bor Sockerbagaren Halling, som tilförene bodde midt öfver.

Agrell, Tullskrifvare; lade för flera år sedan locket på sitt stop, och vandrade.

Kämpendal, Härold i Bacchi Ordens Capitel; borgade sin sista sup på en lefvande gås från Fogelsången; och afsomnade på Näringsstället N:o 84 vid Hornskroken.

Nybom; af honom är ej mera öfrigt i handlingarne än blott Valspråket Plus ultra.

Planberg; Ordens förste och siste Canzler; en Herre til åren.

Joseph Israelson; stor Latinsk Poet; saknad af vitterheten; ägde i et utblottadt tilstånd en ograverad ägendom, den han sjelf ej visste at han ägde; dog i distraction.

Knapen; Virtuos i Kung Fredrics tid på Oboe. Omständigheterna så svaga och ägta ståndet så brydsamt, at Hustrun vid et tilfälle tog hans enda Oboe, och därmed kärnade smör i smörtunnan, hvarefter den klara Oboe-tonen aldeles försvann.

De öfrige Personerne igenkännas på sina behöriga ställen i desse Fredmans Sånger.

Efterföljande FREDMANS 65 SÅNGER äro, så til Poesie som den af mit til en del äfven componerade Musik, öfversedde, rättade och erkände. Stockholm d. 6 Aug. 1791.

CARL MICHAEL BELLMAN.