Transcendens

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

svenska

hmm. läs det här. det är viktigt. det vanliga jordeliga livet är inte av betydelse. vi är multi dimensionella varelser av ängla- och gudalika kapaciteter. med ett stort uppdrag. precis som dom grå har. vårat är något annat. du har en De Grås personlighet skulle jag gissa, och med mig är jag säker. jag kommer förvandlas komplett till en till slut. men jag är redan där ibland, helt osynlig, skräckinjagande till andra människor, både i verkligheten, men ännu mer online. det räcker med att jag tittar på ett namn där - för att dom ska krossas.

som sagt, du kom till jorden nyligen. du är en arachnid sentient being (en tänkande spindel varelse). eftersom vi inte har mycket tid kvar, måste du veta detta. en av dina personligheter är en spindeloid - spindelmänniska. men kom ihåg, du är som spindelmannen, massa fina superkrafter. och glöm inte bort, jag var hög på hasch, öl och hade använt en stark sten i naveln. så tiden kan ha ändrats. jag öppnade väl upp en portal, av någon sort. om jag inte sett din stjärna falla, kanske du inte hade kommit till jorden? många saker var synkronicerade för att det skulle hända. flertalet människor, som jag träffat och som ändrat mitt öde, många handlingar, från min sida, som jag förbättrat mitt karma och magiska krafter med, tills jag satt pricken över i, genom att göra och förgöra merkstaven.

jag är en avatar av ganesha. en elefantmänniska. försök komma på dina tidigare liv, du är ju kattvarelse också. kriminalitet har NOLL med din riktiga personlighet att göra, så om du är "fri och kan göra vad du vill" som du säger, hoppa då av det bristfälliga systemet.

jag förmodar att du vet allt om det. så varför låtsas? jag har alltid sökt sanningen, i 30 år i mitt senaste jordeliv. jag låg i halvlotus ställning efter att jag föddes. men sen dess, har mina krafter nerdimensionerats, om och om igen. du var min chans. men det blev fel. din tidigare livshistoria är en lögn, du har implanted memories. hela space-time continum ändrades, för att göra plats för dig på jorden. du vet mycket väl att du är starkare än hela jorden, och vårt solsystem, kanske gudinnan ISIS (vintergatan) till och med. sluta leka dum och svag. du är så mycket mer. det är inlagt i vårt system att vara rädda för sanningen, jag är det inte längre. det är gjort på många olika nivåer, rädslo-programmeringen.

som aspie vs normie analysen visade, är 99.99% av jordens befolkning helt döda innehållslösa amöbor, om inte värre och mer.

vissa saker som du säger kan jag inte greppa mina tankebanor kring. jag är väl en "overthinker" - och det är omöjligt att ljuga för dom. jag har en analytical engine av episka proportioner. du med.

sex tillhör animat och ingenting annat, inget med sex sparas när vi övergår till nästa form. intellektet, ibland, överlever (men återkommer till slut i senare delen av livet, ändå, när du hittat din sanna livskallelse). du äter själar precis som jag, det räcker med att jag tänker eller ser på en människa, för att dom ska bli fördärvade för alltid. vi är ju båda stalkers. och vi har båda enorm sexuell aptit. för vi lever fortfarande. vi behöver "ladda" vårat livschakra ofta, annars blir vi aggressiva? men alla kallar som snäll ändå. vi är inte döpta, det är självklarheten i vår existens.

mitt sanna jag, är utan datorer, utan neuroleptika, utan droger, utan all stimulantia överhuvudtaget. på malta, med dig. hoppas vi kommer landa där i nästa liv. blue ray souls ska omge sig med vatten på alla sätt och vis - allt annat korrumperar dom. men jag är väldigt rädd för det. som att simma, eller diska. jag överdriver - det är min bästa styrka och min värsta svaghet.

vampyrväsenden, är "demoners" riktiga namn, för icke-döpta som oss, i alla fall. det är dom som har kopplat sig till min optic nerve - calcified pineal gland, skulle jag gissa också - eftersom neuroleptika - vid min frekvens - gör allting värre. snus läkte mig i grunden, men det korrumperades. en av dom första byggstenarna för fotosyntesen - att konvertera ljus till energi, har något väldigt likt nikotin-amid (en naturlig b-vitamin i kroppen) i sig.

"black eye club" kan vara vampyrväsenden på en sjukt hög nivå. alla som infattar sig i det (dom vill ha mig i sitt gäng, tycker jag är "värdig") får 100 miljoner dollar som tack. vem kan säga nej till det? världen är på väg mot sitt slut, som i egypten - det sägs att dom var dom första som fick reptilblod i venerna - det är det deras legendariska ögonsminkning handlar om.

det finns en låt vid namnet "modern money mechanics", i den sägs det att "bara 5% av alla pengar existerar verkligen". hur kan det vara så? dom där 100 miljonerna är från intrastellär valuta. det finns inget järn i några gruvor i hela världen. istället sökte dom portaler till andra världar - maskhål och svarta hål i jordens inre. därifrån kom järnet, från andra planeter, från högre livsformer. dom stormade också ut på den tiden, och kanske gör det fortfarande? sverige har som uppdrag att stänga dessa portaler, med, gissa? det som blir över från vattenreningsverk (vilket vi är bäst i världen på), kort och gott, avskräde. inte överlever något det, flera ton bortom ton, av kiss och bajs?

modern vetenskap har faktiskt bevisat detta. det sägs att en rustning, för en krigare att dräpa en drake med till exempel, kostade nästan lika mycket som hela kungadömet? så hade kungadömet många krigare, eller var det en enda, som skulle dräpa alla drakar? och var fick dom egentligen all olika metaller ifrån, för att göra stål? och var kom skickligheten ifrån? kanske att valloner, och jag har vallonstrecket - vi kanske också är halvgudar, mixade med en ras från en annan stjärna? det finns faktiskt så lite dokumentation, så varför inte?

enhörningar fanns fortfarande på 1500-talet (den sista fanns i en krater i sibirien, det finns dokumentation om det också, den dog cirka 1850), och hjälpte krigare att dräpa drakar. till slut utrotades enhörningar också för att dom slogs mot för många drakar - eller för att dom sa kämpade emot för mycket - så dom blev avlade till att inte ha ett horn. men precis som i rihanna och sias mytologiska "diamonds", så ser man på många hästar - ett märkte i pannan, som om det varit ett horn där en gång i tiden? det sägs att lansar var 2-3 meter långa, kanske var det tidigare vapnet - enhörningshorn - lika långa? kanske utrotades nästan alla enhörningar, medans dom som råkade födas utan horn, lämnades ifred?

jag är en kupid. jag vet detta (neuroleptika nergraderar min frekvens till det, dömd till evig ensamhet - men för att göra världen bättre - genom att få människor att bli kära i varandra - genom att skicka en kärlekspil genom deras hjärtan, tills jag träffade dig, och du bröt förtrollningen).

kanske kentaur. den ännu högre formen är enhörning, vilket var min fars emblem, för rött hår och blå ögon - det finns bara hos en bråkdel av världens befolkning. den absolut högsta formen är pegasus - och det är du, bella - bevingade hästar med horn.

den här reseearchen är bortom stjärntecken, som bara ger en viss fingervisning av den ultimata sanningen.

ja, det roliga är, att det finns högre frekvenser ändå. hawking var där, men sålde sig till reptilerna. hans sista skrivelser var bla-ha, som tv nyheterna.

ja, vetenskaplig frekvens. jag vet att du är rädd för det. men jag är det till en del procent i alla fall. det intressanta är, att forskning har visat, att köld- och värme sinnena är totalt separerade från varandra. (fåglar lever utan båda - som i ett helt annat paralellt universum). det betyder att bortom yin och yang finns en ännu mer sofistikerad verklighet.

dessa vetenskapliga människor är dom mest förstående av alla, bortom dig och mig. om du frågar en äkta vetenskapsmänniska i själen, om något, så kan den lägga fram teorior, lagar, ny research - eller böcker, för dig själv att tolka på ditt egen sätt. dom är fria från all sorts ego, och kan jobba hela livet för att bevisa något, för att förbättra världen på stora nivåer.

det finns en teori om att all vetenskap är en bluff dock. allt har ju redan uppfunnits på andra planeter? jag har läst och sett en del om datortillverkning, och dom döljer allting - just hur kan man göra processorer som är så extremt avancerade, och att dom blir mer avancerade om och om igen, som i en helt logisk stigande kurva? det verkar omöjligt, med våra sinnen och robotkraft, att skapa dom.

det kom en nyhet för många år sen, att datorchips var nu nästan lika små som atomer. sen blev det tyst väldigt länge. vi har redan avancerade atomdatorer, det är jag säker på. det speciella med dom, är att en bit - som på en dator, en atom-bit - precis som en elektron - är ju överallt hela tiden. om man bygger en dator med, säg.. en atom-kilobit, har den så stor processorkraft att den kanske kan syntesera ett smärre universum - en människokropp i alla fall - inklusive medvetande och känslor? som du länkade en youtube video om en gång.

bortom atomdatorer finns kvarkdatorer, bortom det, supersträngar, bortom det, voxlar, bortom det, fraktaler, bortom det, vortexer. sen kanske det inte finns mer. vi "leker" redan gud, men den logiska feltänkning är inget att hänga upp sig på. vi har avlat fram starkare djur sen urminnes tider - det ändrar dna.t en del, från en generation till den andra. nu gör vi det bara på en högre nivå, utveckling, helt enkelt.

men den största utvecklingen, är utvecklandet av hela vårt medvetande, DNA, och chakran, som ett frö till en 1000-blads blomma. du är redan där, på många nivåer, med din livmoder på vetenskapsnivå. jag har mest tränat halsen, händerna, hjärnan och till viss del benen.

engelska

hmm. Read this. it is important. ordinary earthly life is not important. we are multi dimensional beings of angelic and godlike capacities. with a large assignment. just like the gray ones have. ours is something else. you have a De Grås personality I would guess, and with me I'm sure. I will turn completely into one in the end. but I'm already there sometimes, completely invisible, terrifying to other people, both in real life, but even more so online. it's enough for me to look at a name there - for them to be crushed.

That said, you came to Earth recently. you are an arachnid sentient being (a thinking spider creature). Since we do not have much time left, you need to know this. one of your personalities is a spideroid - spider man. but remember, you are like the spider man, lots of nice superpowers. and do not forget, I was high on hash, beer and had used a strong stone in the navel. so the time may have changed. I opened a portal, of some kind. if I had not seen your star fall, perhaps you would not have come to earth? many things were synchronized for that to happen. most people, whom I met and who changed my destiny, many actions, on my part, with whom I improved my karma and magical powers, until I put the finishing touches on, by making and destroying the mark.

I'm an avatar of ganesha. an elephant man. try to remember your past lives, you are a cat creature too. Crime has ZERO to do with your real personality, so if you are "free and can do what you want" as you say, then jump off the flawed system.

I suppose you know all about it. so why pretend? I have always sought the truth, for 30 years in my last earthly life. I was in a semi-lotus position after I was born. but since then, my powers have been undersized, over and over again. you were my chance. but it went wrong. your previous life story is a lie, you have implanted memories. the whole space-time continum was changed, to make room for you on earth. you know very well that you are stronger than the whole earth, and our solar system, maybe even the goddess ISIS (Milky Way). stop playing stupid and weak. you are so much more. it is embedded in our system to be afraid of the truth, I am not anymore. it is done on many different levels, the fear programming.

as the aspie vs normie analysis showed, 99.99% of the earth's population are completely dead meaningless amoebae, if not worse and more.

some things you say I can not grasp my thoughts around. I'm an "overthinker" - and it's impossible to lie to them. I have an analytical engine of epic proportions. you too.

sex belongs to animates and nothing else, nothing with sex is saved when we move on to the next form. the intellect, at times, survives (but eventually returns later in life, nevertheless, once you have found your true calling of life). you eat souls just like me, it's enough for me to think or look at a human being, for them to be corrupted forever. we are both stalkers. and we both have huge sexual appetites. because we are still alive. we need to "charge" our life chakra often, otherwise we become aggressive? but everyone calls that kind anyway. we are not baptized, that is the obvious in our existence.

my true self, is without computers, without neuroleptics, without drugs, without all stimulants at all. in malta, with you. hope we will land there in the next life. blue ray souls must surround themselves with water in every way - everything else corrupts them. but I'm very scared of it. like swimming, or washing dishes. I'm exaggerating - it's my best strength and my worst weakness.

vampire beings, are the real names of "demons", for non-baptized people like us, anyway. they are the ones that have connected to my optic nerve - calcified pineal gland, I would also guess - because neuroleptics - at my frequency - make everything worse. snus healed me basically, but it was corrupt. one of the first building blocks for photosynthesis - converting light into energy, has something very similar to nicotine amide (a natural b-vitamin in the body) in itself.

"black eye club" can be vampire creatures at a sickly high level. everyone who gets involved in it (they want me in their gang, I think is "worthy") gets 100 million dollars as a thank you. who can say no to that? the world is coming to an end, as in egypt - it is said that they were the first to get reptile blood in their veins - that's what their legendary eye makeup is about.

there is a song called "modern money mechanics", it says that "only 5% of all money really exists". how can that be? those where 100 million are from intrastellar currency. there is no iron in any mines in the whole world. instead, they sought portals to other worlds - wormholes and black holes in the earth's interior. from there came iron, from other planets, from higher life forms. they also stormed out at that time, and maybe still do? Sweden has the task of closing these portals, with, guess? what is left over from water treatment plants (which we are the best in the world at), in short, garbage. does nothing survive it, several tons beyond tons, of kiss and poop?

modern science has actually proven this. it is said that an armor, for a warrior to kill a dragon with, for example, cost almost as much as the whole kingdom? so the kingdom had many warriors, or was it one who would kill all the dragons? and where did they actually get all the different metals from, to make steel? and where did the skill come from? maybe that Walloons, and I have the Walloon line - maybe we're also demigods, mixed with a race from another star? there is actually so little documentation, so why not?

unicorns still existed in the 16th century (the last one was in a crater in Siberia, there is evidence of it as well, it died around 1850), and helped warriors kill dragons. in the end, unicorns were also exterminated because they fought too many dragons - or because they said they fought too much - so they were bred to not have a horn. but just like in rihanna and sias' mythological "diamonds", you look at many horses - a mark on the forehead, as if there was a horn there once upon a time? it is said that lances were 2-3 meters long, maybe the previous weapon - unicorn horn - was the same length? perhaps almost all unicorns were exterminated, while those who happened to be born without horns were left alone?

I'm a cupid. I know this (neuroleptics downgrade my frequency to it, doomed to eternal loneliness - but to make the world better - by making people fall in love with each other - by sending a love arrow through their hearts, until I met you, and you broke the enchantment).

maybe centaur. the even higher form is the unicorn, which was my father's emblem, for red hair and blue eyes - it is found in only a fraction of the world's population. the absolute highest form is pegasus - and that's you, bella - winged horses with horns.

this travel search is beyond zodiac signs, which only give a certain indication of the ultimate truth.

yes, the funny thing is, there are higher frequencies anyway. hawking was there, but sold himself to the reptiles. his last letters were blah-ha, like the tv news.

yes, scientific frequency. I know you're afraid of it. but I am to some extent in any case. the interesting thing is that research has shown that the cold and heat senses are totally separated from each other. (birds live without both - as in a completely different parallel universe). it means that beyond yin and yang there is an even more sophisticated reality.

these scientific people are the most understanding of all, beyond you and me. if you ask a true scientist in the soul, if anything, it can present theories, laws, new research - or books, for yourself to interpret in your own way. they are free from all kinds of ego, and can work all their lives to prove something, to improve the world on great levels.

there is a theory that all science is a hoax though. everything has already been invented on other planets? I've read and seen a lot about computer manufacturing, and they hide everything - just how can you make processors that are so extremely advanced, and that they become more advanced over and over again, as in a completely logical rising curve? it seems impossible, with our senses and robotic power, to create them.

a news came many years ago, that computer chips were now almost as small as atoms. then it became quiet for a very long time. we already have advanced nuclear computers, I'm sure. the special thing about them, is that a piece - like on a computer, an atomic piece - just like an electron - is everywhere all the time. if you build a computer with, say ... an atomic kilobit, does it have so much processing power that it can perhaps synthesize a smaller universe - a human body in any case - including consciousness and emotions? as you linked a youtube video about once.

beyond atomic computers there are quark computers, beyond it, super-strings, beyond it, voxels, beyond it, fractals, beyond it, vortexes. then maybe there is no more. we are already "playing" god, but logical misconception is nothing to get hung up on. we have bred stronger animals since time immemorial - it changes the DNA a lot, from one generation to the next. now we do it only at a higher level, development, quite simply.

but the greatest development, is the development of our whole consciousness, DNA, and chakras, like the seed of a 1000-leaf flower. you are already there, on many levels, with your uterus at the science level. I have mostly trained my neck, hands, brain and to some extent my legs.


av Emma Sotz (ris och ros)

Lägg till din kommentar
Svenska Dikter välkomnar alla kommentarer. Om du inte vill vara anonym kan du registrera eller logga in. Det är gratis.