Förord till sjätte upplagan (SAMLADE SKALDEFÖRSÖK)

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Då fru Lenngrens dikter år 1819 först utkommo samlade
var till dem bifogad en så lydande underrättelse:

»De skaldestycken, som nu samlade meddelas allmänheten,
»voro för flera år sedan som anonyma strödda i ett dagblad,
»utom några, som hitintills ej varit tryckta. Författarinnan
»ville aldrig samtycka att en sådan samling skulle utgifvas i
»hennes lifstid: hon öfverlemnade till efterlefvande att bedömma
»om hennes poetiska tidsfördrif förtjente att förvaras från
»glömskan, och önskade att de, i sådant fall, ej måtte synas under
»annan titel än skaldeförsök. Efter hennes död har den
»utmärkta hedersbevisning, som svenska akademien egnat hennes
»minne, medfört förbindelse till deras utgifvande, hvartill man
»äfven blifvit uppfordrad af personer, som egt rättighet till
»afseende, och bland hvilka vid detta tillfälle bör med tacksamhet
»nämnas den vördnadsvärde man, som sjelf benäget erbjudit
»sitt biträde genom ett företal. Samlingen är inskränkt. Vid
»dess bestämmande har man följt åtskilliga af författarinnan sjelf
»gifna anledningar och, när sådane saknats, sökt med valet
»förena en viss syftning att efter omständigheterna tillfredsställa
»olika läsares skiljaktiga tycke. Hvad angår ordningen, har
»man funnit svårighet vid någon särskilt fördelning eller
»klassifikation af skaldestycken, som, utom några få, alla äro af en
»egen blandad allvarsam och skämtsam genre eller ock af denna
»sistnämda allena. Det enda, man dervid iakttagit, är att först
»anföra originalstycken, dernäst kända imitationer och
»öfversättningar, samt till slut några småvers, och att, då
»ordningen icke, såsom i de flesta fall, funnits likgiltig,
»sammanställa dem, som i något afseende gränsade i art till hvarandra.
»Att anmärkningar vid redaktionen kunna göras äfven med skäl, är
»visserligen möjligt; och man vill i förhand gerna medge att
»den kunnat vara bättre.»

Sedan ofvanstående skrefs, hafva fem upplagor af dessa
»skaldeförsök» blifvit tryckta och utsålda, de sednast
utgifna likväl så tillvida frångående planen, att några
af originalstyckena fått annan plats än den ursprungliga
samt till och med inrymts bland öfversättningarne och
imitationerna. Detta har i närvarande upplaga blifvit
rättadt; och derjemte äro de i »underrättelsen» nämde
småvers anslutna till originalernas afdelning, till
hvilken de ovilkorligen höra. Hvad angår de nya stycken,
som tillkommit i sednaste upplagorna, finnas de här
införda under rubriken Tillägg, jemte åtskilliga
andra, samtlige på samma sätt anordnade och, hvad man
troligen skall medgifva, hvart och ett för sig motsvarande de
föregåendes mer eller mindre häfdvunna rykte.

Den tidpunkt, hvarunder fru Lenngrens författarskap inföll,
sväfvar redan för nuvarande generation i ett slags dunkel
i afseende på seder och bruk samt andra förhållanden. Det
är derför som denna upplaga blifvit försedd med några historiska
upplysningar och ordförklaringar, anordnade bland texten på
samma sätt som de få anmärkningar, hvilka förekomma i
original-upplagan. Jemte Rosensteins företal finnes ock
bifogad en utförligare lefnadsteckning öfver författarinnan,
till större delen utarbetad efter de tvänne skalder inom vårt
högsta vittra samfund, hvilka framställt hennes odödliga bild.

Rättandet af felaktiga interpunkteringar, jemte likstämmighet
i stafningssättet, hör slutligen – såsom, man vågar
hoppas – till förbättringarne vid denna upplaga, hvilken,
utom de förut kända musikstyckena och skaldinnans porträtt,
äfven meddelar afbildningar af hennes handstil, af hennes
äremedalj och af den grafvård, under hvilken hennes stoft
hvilar.

                Joh. Gabr. Carlén.